QUÈ FEM

L’hora dels àpats és un espai que preocupa a les families, i és per això que aquesta comissió té com a objectiu principal fer el seguiment de l’organització del servei de menjador escolar així com vetllar per assegurar-ne el bon funcionament. La Comissió de Menjador està formada per un grup de pares i mares de l’escola que actúa com a delegació de la funció d’inspecció del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb AFFAC.

Les funcions principals de la comissió són:

  • Reunir-se quan sigui necessari per coordinar i tractar qualsevol aspecte relacionat amb el servei de menjador.
  • Escoltar suggeriments i queixes i fer-ne seguiment de la seva resolució. Si s’escau, es tracta tant amb direcció com amb el responsable de menjador per solucionar-ho.
  • Fer visites periòdiques al menjador per vetllar pel bon funcionament del menjador amb la corresponent redacció d’un petit informe.

Quina entitat gestiona el menjador?

Des d’aquest curs 2023-24, l’empresa encarregada de la gestió del menajdor és Mediterránea de Catering.

 

Mediterránea

 

Com contactar amb el menjador INFORMACIÓ NO ACTUALITZADA

 

MENJADOR INFANTIL
Tel. 617949960
Correu: menjador.bisbategara@grupserhs.com

MENJADOR PRIMÀRIA
Tel. 678675048
Correu: menjador.bisbategaraprimaria@grupserhs.com

Preu servei de menjador

Usuari/ària fix: 6,33€

Usuari/ària esporàdic: 6,96€ 

En cas d’absència justificada es retornaran: 3,34€

Si s’avisa més tard de les 10:00h es cobrarà la totalitat de l’import.

Queixa al Menjador

Per poder fer una queixa formal al servei de menjador, qualitat… etc  podreu fer-ho des del següent enllaç

https://forms.gle/3QxkP38aQCTjz69A7

O be, escribint un E-mail als següents correus:

MENJADOR INFANTIL: menjador.bisbategara@grupserhs.com

MENJADOR PRIMÀRIA: menjador.bisbategaraprimaria@grupserhs.com

SERHS: eva.montanes@grupserhs.com

COMISSIÓ MENJADOR: menjador@afabisbatdegara.cat

ESCOLA: a8029374@xtec.cat

 

Normativa i inscripcions al servei de menjador

INSCRIPCIONS I QUOTA DEL MENJADOR

▪ Totes les famílies hauran d’omplir, entregar i signar obligatòriament la fitxa d’inscripció  del menjador al
coordinador/a del centre abans de fer ús del servei. (Es donaran vint dies hàbils de termini).
▪ És d’ordre compliment informar de la data d’alta del servei i del número de compte bancari.
▪ Es considerarà usuari/a fix/a del servei tota aquella persona que faci ús del servei de menjador escolar, com a mínim,
un dia a la setmana, sempre que sigui el mateix dia. En cas que no faci ús de forma habitual, es considerarà usuari/a
esporàdic/a.
▪ Els canvis de rutina (dies que s’utilitza el servei) hauran de ser informats a la coordinadora abans del dia 30 del mes
anterior. Una vegada s’hagi passat el rebut del mes en curs no s’acceptarà cap canvi de rutina.
▪ El preu del menjador pels alumnes fixos és de 6,33€ i de 6,96€ pels alumnes esporàdics.
▪ Els alumnes que sol·licitin un ajut econòmic del menjador hauran de pagar el servei fins que no arribi la resolució
definitiva.

PAGAMENTS

▪ Aquest curs escolar 2023/24 el rebut de setembre es passarà per domiciliació bancària entre l’última setmana de
setembre i la primera d’octubre i el d’octubre, el dia 9 d’octubre.
▪ Els pagaments s’efectuaran preferiblement mitjançant domiciliació bancària i es cobraran per avançat entre
el dia 6 i 9 de cada mes.
▪ EN CAP CAS S’ACCEPTARA EFECTIU. No s’acceptaran pagaments de rebuts amb diners en efectiu al centre,
l’empresa MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. no es farà responsable dels diners entregats al personal de l’escola.
▪ El Departament de Facturació de rebuts disposa d’un correu electrònic per l’ús exclusiu dels dubtes/preguntes o
incidències amb els cobraments de rebuts. E-mail genèric: oficinaterrassa@mediterranea-group.com
▪ Als rebuts retornats se’ls hi aplicarà un càrrec de 6 euros en concepte de despeses per devolució bancària. Aquest
rebut haurà de ser liquidat a través de TPV, transferència o a través de l’app abans del dia 20 del mes en curs.
▪ En el cas de tenir 1 rebut pendent o retornat, implicarà que l’alumne no podrà fer ús del servei fins a regularitzar el
pagament. L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents fins que no siguin
liquidats.

ABSÈNCIES

▪ Si un alumne falta, s’haurà d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10.00 h. En aquest cas, es retornarà
3,34€ per cada absència.
▪ Si s’avisa més tard de les 10.00 h, aquell àpat es produirà i, per tant es cobrarà el servei d’aquell dia en el rebut del
menjador.

ALTRES

▪ L’assegurança del servei de menjador només es farà càrrec d’investigar aquells successos que s’hagin produït per
una negligència durant el servei. En cap cas es farà càrrec d’aquells accidents fortuïts que es produeixin en el
menjador escolar ni de reparar els danys materials o d’altra naturalesa (dent trencada, ulleres, etc…) que s’hagin
produït en conseqüència.

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. tractem la informació que ens facilita per a gestionar el servei de menjador,
activitats, per la gestió administrativa i comercial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
– Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

DESTINATARIS:
– Les seves dades seran tractades per MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. i empreses que els prestiserveis.
DRETS:
– Pot exercir elsseus drets d’accés, rectificació,supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de lesseves
dades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i
sol·licitar clarament el dret a exercir.
– El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dona
consentiment a MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.. a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo
càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part
de MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d’activitats
desenvolupades dins l’àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials del
responsable, web, fulletons, etc. MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. es compromet a adoptar en tot moment les
oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

 

Comprar tiquets a l'oficina de Serhs

C/ Aurora Nº5

Telèfon de l’oficina Serhs 938544802

En efectiu i en horari de: 08:30 a 12h de dilluns a divendres.

Comprar tiquets caixer La Caixa

El Caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb teclat només numèric.

Els passos a realitzar són els següents:
1. Introduir targeta de pagament o llibreta SELECCIÓ IDIOMA.
2. Clicar: PAGAMENTS.
3. Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Demanarà PIN).
4. Clicar: COL·LEGIS I MATRÍCULES.
5. Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT.
6. INTRODUIR EL CODI 0500430 SERHS FOOD AREA, S.L.
7. Posar l’import a ingressar.
8. Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a, curs, escola) AQUEST CAMP ÉS OBLIGATORI, SI NO S’EMPLENA NO DEIXA SEGUIR.
9. Apareix la pantalla de comprovació de dades i es pot CORREGIR o CONFIRMAR.
10. En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer lliurarà 2 justificants amb el mateix número de control.
11. Cal presentar el justificant obligatòriament al coordinador/a del menjador del centre perquè quedi comptabilitzat el pagament i es pugui fer ús del menjador.
12. L’altre justificant és per la família.

Comprar tiquets caixer BBVA

Els passos a realitzar són els següents:

1. Accedir sense targeta/llibreta.
2. Operacions sense targeta o llibreta.
3. Pagaments.
4. Servei pagaments EXPRESS.
5. Introduir CODI EMISSOR: 59803825  Continuar
6. Introduir SUFIX: 100  Continuar
7. Introduir codi centre: 50533
8. Introduir dades alumne: Nom i cognoms del/de la nen/a  Continuar
9. Introduir import a pagar: __€ i introduir bitllets al caixer  Continuar
10. Revisar les dades del rebut i prémer  Continuar
11. Realitzant operació.
12. Imprimir justificant  Continuar
Lliurarà 1 justificant amb totes les dades i el canvi en monedes si s’escau. RECORDI QUE EL JUSTIFICANT S’HA DE FER ARRIBAR AL COORDINADOR/A DEL SERVEI DE MENJADOR.
NOTA: A l’hora de realitzar els ingressos, és molt important que es tingui aquesta informació per tal de tenir presents els codis i els passos a seguir davant el caixer BBVA.

Funcionament servei de Pícnic

És un servei per a TOTES les sortides que es fan al llarg del curs, no és per una sortida si i un altre no.

Si ets un usuari/ària esporàdic, pots descarregar el full d’autorització fent clic aquí i emplenant-lo per entregar-lo a la bústia de menjador de l’escola o bé a l’oficina de Serhs, recorda que tens de temps màxim fins 1 setmana abans de l’excursió per fer entrega dels tiquets marcats amb la paraula: pícnic i el dia de l’excursió, en cas contrari no podràs fer ús d’aquest servei.

El pícnic és constituït per:

2 Entrepans

1 Peça de fruita

1 Ampolla d’aigua

Si al principi de curs no vols fer servir aquest servei, però a mitjans de trimestre t’ho repenses i vols fer-lo servir, hauràs d’entregar el full d’inscripció al servei, màxim fins 1 setmana abans de la següent excursió, i entregarlo a l’oficina de Serhs o be a la bústia de menjador de l’escola.

Blog Menjador

Menú mes de Juny 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar l'últim menú d'aquest curs 2022-23. el dia 9 es servirà el menú resultant de les votacions del Tria el teu menú. Que vagi de...

Menú mes de Maig 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el menú del mes de Maig. Que vagi de gust!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL CLIKAR AQUI, DIETES DEL MES DE MAIG...

Menú mes d’Abril 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el menú del mes d'Abril. Que vagi de gust!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL CLIKAR AQUI, DIETES DEL MES DE FEBRER...

Menú mes de Març 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el menú del mes de Març. Que vagi de gust!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL CLIKAR AQUI, DIETES DEL MES DE FEBRER...

Menú mes de Febrer 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el menú del mes de Feber. Que vagi de gust!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL CLIKAR AQUI, DIETES DEL MES DE FEBRER...

Menú mes de Gener 2023

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el primer menú de l’any 2023. Esperem que vingueu amb les piles ben carregades i molta gana!! Que vagi de gust!! PER PODER...

Menú mes de Desembre 2022

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el darrer menú de l'any 2022. Com podeu veure, el divendres dia 2 està contemplat el menú de l'alumne/a amb els resultats del...

Menú mes de Novembre 2022

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el menú del mes de Novembre. Que vagi de gust!!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL CLIKAR AQUI, DIETES DEL MES D’OCTUBRE...

Menú mes de Setembre 2022

Benvolgudes famílies, aqui podeu consultar el primer menú del curs corresponent al mes de Setembre. Bon inici de curs a tots i totes!! PER PODER ACCEDIR AL MENÚ BASAL...

Aquest lloc web utilitza cookies per a que tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i per la nostra política de cookies política de cookies, clica a l'enllaç per més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies